emotivate853emotivate89565

Wat wij doen

Mensen vanuit hun kracht laten groeien en samenwerken doen wij op persoonlijk-, team- en organisatieniveau met de volgende disciplines:

Leiderschapsontwikkeling

‘Why should anyone be led by you?’

Wederzijds vertrouwen, verbinding en beweging ontstaat en groeit wanneer medewerkers gaan geloven waarin hun leidinggevende gelooft. Dit betekent dat onze leiderschapsprogramma’s altijd starten vanuit het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap met de kernvraag; ‘Wat heeft het met jou te maken dat anderen, jouw volgers, zich zo gedragen’? Bij het ontwikkelen van leiderschap, richten we ons op:

 • Persoonlijk Leiderschap
 • Team Leiderschap
 • Organisatie Leiderschap
 • Leiderschap bij verandering
 • Leiderschap en Insights Discovery

Verandermanagement

‘Some people change when they see the light, others when they feel the heat’

Het initiëren, planmatig ontwikkelen, realiseren en borgen van verandering binnen organisaties, daarover gaat verandermanagement. Vanuit ‘veranderkundig’ oogpunt maken wij samen met de klant een veranderplan, afgestemd op de verandervraag, implicaties voor de organisatie en de mensen. Deze aanpak gebruiken wij bij:

 • (Her)ontwikkeling van visie- en strategie
 • (Her)positionering
 • Fusies & Overnames
 • Cultuurontwikkeling
 • Digitale transformatie/ICT en verandermanagement
 • Commerciële organisatieontwikkeling
 • Insights Discovery op organisatieniveau

Sales effectiviteit

‘The customer’s perspective is your reality’

Om goed te kunnen verkopen zijn krachtige en herkenbare proposities, gevoed door commerciële waarden en principes, onmisbaar. Herkennen van impliciete behoeftes bij klanten en deze weten te ontwikkelen tot expliciete behoeftes vraagt om bewust toepassen van specifieke commerciële vaardigheden op het hoogste niveau. De ‘SPIN’-methode van Neil Rackham is hiervoor bij uitstek geschikt. Ons commerciële arsenaal bestaat uit:

 • Commerciële training op basis van de ‘SPIN’-methode
 • Onderhandelings training
 • Personal branding
 • Business coaching(ondernemers)
 • Commerciële training en Insights Discovery

Teamontwikkeling

‘Love all, trust a few, do wrong to none’

Echte verandering op teamniveau ontstaat door het creëren van een ‘collectief engagement’. Een gemeenschappelijk verankerde set van overtuigingen en waarden zijn hierbij onvermijdelijk. Hechte samenwerking en vertrouwen ontstaat wanneer de wederzijdse afhankelijkheid in het bereiken van het gezamenlijke doel, inzichtelijk gemaakt wordt en begrijpbaar is voor iedereen. Teamontwikkeling begeleiden wij op de volgende raakvlakken:

 • Teamspirit (samenwerking, overtuigingen, waarden en principes)
 • Teameffectiviteit (processen en procedures)
 • Teamvaardigheden/- training
 • Intervisievormen
 • Teamontwikkeling en Insights Discovery

Hoe wij dit doen

Bovenstaande disciplines passen wij toe door:

 • Leiderschap te ontwikkelen waarbij medewerkers gaan geloven waarin hun leiders geloven
 • Medewerkers maximaal te betrekken bij de organisatieverandering
 • Medewerkers bewust te maken van de ‘betekenis’ van de verandering voor hen op alle abstractieniveaus
 • Met medewerkers het ‘waarom’ van hun gedrag te achterhalen en het effect van hun gedrag op de ander
 • Een klimaat te creëren van geven en ontvangen van feedback
 • Het gezamenlijk bepalen van het ‘momentum’ voor verandering
 • Een pragmatische en hands-on benadering
 • Meetbare resultaten in aanpassing van gedrag en verbetering van processen en procedures te realiseren
 • ‘Co-creatie’ tussen Klant en Emotivate, gebaseerd op de volgende operationele principes;
  • Visie en missie van de organisatie zijn uitgangspunt
  • Leidinggevenden committeren zich aan en nemen de eindverantwoordelijkheid voor het verandertraject en de implicaties
  • Gezamenlijke eigenaarschap van de casus/het traject
  • Samen leren, fouten maken en veranderen